Tanítsd a mozgás örömét!

Következő ComplexPilates tanfolyamunk 2024.04.13-án indul!
Jelentkezem!

ÁFF

Kérjük, amennyiben aktív használója kíván lenni a Weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az jelen dokumentumban, illetve az oldalainkon közzétett információkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve elfogadja. Amennyiben kérdése, panasza van, vagy egyéni igényei merülnek fel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. A Szolgáltató adatai

Név: AROKISZ Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Mi, szolgáltató)
Rövid név: AROKISZ Kft.
Székhely: 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 1. emelet
Adószám: 11651040215
Cégjegyzékszám: 15 09 065038
Telefon: 06 70/415-2185
E-mail: complexpilates@gmail.com

2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen ÁSZF a weboldal tartalmának használatára, az oldalon kínált szolgáltatások igénybevételére vonatkozik és a Weboldal látogatói (Felhasználói) számára tartalmaz a böngészés, illetve a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos – jogszabályi előírásoknak megfelelő – szabályokat.

A weboldal magyar nyelven elérhető szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a szolgáltatásokra, illetve a szolgáltatást Magyarországon igénybe vevő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

Az ÁSZF a weboldalon való közzétételétől hatályos.

A szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot a weboldalon található szabályzatok és egyéb tartalmak módosítására. A jelen szabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, illetve azok módosításait a weboldalon közzétesszük. A szolgáltatások további használata, elérése, és/vagy abban való részvétele a módosult feltételek elfogadását jelenti.

3. ÁSZF-ben használatos fogalmak

Weboldal: a szolgáltató által a complexpilates.hu domain néven üzemelő weboldal.

Felek: jelen felhasználási feltételek vonatkozásában a szolgáltat és a felhasználó együttesen.

Felhasználó: a Weboldalra ellátogató bármely személy, függetlenül attól, hogy igénybe vesz-e olyan szolgáltatást, amelyet a weboldalon kínál a szolgáltató.

Felhasználási feltételek: a jelen dokumentumban foglalt feltételek, illetve a weboldalon elhelyezett egyéb tájékoztatókban, szabályokban meghatározott szabályok.

4. Szolgáltatások

A weboldal célja a szolgáltató tevékenységének bemutatása, szolgáltatásai népszerűsítése és az általa végzett felnőttképzési tevékenység iránt érdeklődők tájékoztatása.

Fenti tevékenységek keretében a szolgáltató a honlapon tájékoztatókat, szabályzókat tesz közzé, hogy biztosítsa a felhasználók lehető legpontosabb tájékoztatását, szolgáltatásainak – a vonatkozó jogszabályoknak – megfelelő módon történő nyújtását. Ugyanakkor a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általa megosztott tartalmakat bármikor, egyoldalúan módosítsa, melyet közzé tesz jelen weboldalon.

A szolgáltató jogosult továbbá arra, hogy szolgáltatását bármikor egyoldalúan megszüntesse.

A felhasználó a személyazonosság felfedése, illetve regisztráció nélkül böngészheti a weboldal tartalmát.

A képzésre történő jelentkezésre kizárólag a felhasználó által megadott adatok alapján van lehetőség.

A weboldalon elérhető jelentkezési lehetőség (űrlap) a szolgáltató által meghirdetett képzésre történő részvételi szándék elküldését teszi lehetővé. A jelentkezés során a név és az elérhetőségi adatok elküldésével a felhasználó kezdeményezi a képzéssel kapcsolatos további tájékoztatást és szerződéskötés érdekében történő kapcsolatfelvételt a szolgáltató részéről. A felhasználót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, azonban az adatok megadásának elmaradása esetén a szolgáltató nem tudja felvenni a felhasználóval a kapcsolatot. A jelentkezés sikerességét a weboldal azonnali képernyő üzenetben jelzi.

A felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre.

A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a kapcsolatfelvétel sikertelenségét eredményezheti.

5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételek

 A Weboldal szolgáltatásainak használata önkéntes és ingyenes.

A szolgáltató köteles a weboldalt a jogszabályi előírásoknak megfelelően üzemeltetni és a felhasználói személyes adatait védeni.

A weboldal domain neve felett rendelkezésre kizárólag a szolgáltató jogosult.

A szolgáltató arra törekszik, hogy a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és használhatóságát biztosítsa, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a weboldal saját elhatározásból történő megszüntetésére.

A felhasználó kötelezettsége a jelen dokumentumban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok megismerése és elfogadása. A felhasználási feltételek felhasználó általi elfogadását a szolgáltató a böngészés megkezdésétől vélelmezi.

Amennyiben a jelentkezést követően személyes adataiban változás áll be, a felhasználó kérheti az adatai módosítását vagy törlését.

A szolgáltató bármikor megszüntetheti a szolgáltatását azon felhasználók esetében, akik adatszolgáltatása nem valós adatokon alapul.

Nem megengedett a felhasználó részéről a szolgáltató informatikai rendszerébe történő bármilyen beavatkozás, ellene irányuló támadás (rosszindulatú szoftverek, zsarolóprogramok, vírusok alkalmazása), felhasználói adatok jogosulatlan megszerzése, azokkal való visszaélés és bármilyen illetéktelen hozzáférésből eredő információ vagy adat birtoklása, felhasználása és nyilvánosságra hozatala. Minden ilyen kísérlet jogi eljárást von maga után.

A szolgáltató jogosult felfüggeszteni, illetve megszünteti a szolgáltatás használatát, amennyiben az a jelen szabályzatba ütközik, vagy jogszerűtlen.

A szolgáltató a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül – a jogszabályok betartása mellett – módosíthatja, és egyoldalúan dönthet a weboldal üzemeltetésének befejezéséről, ugyanakkor kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.

A szerzői jogról szóló jogszabályi rendelkezés értelmében[1] a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével, változtatás nélkül lehet. A szolgáltató által más szolgáltatóktól engedéllyel beszerzett és felhasznált tartalmak vonatkozásában a szerzői- és iparjogvédelem a tartalmak tulajdonosát illeti meg, és azok jogosulatlan felhasználása szintén jogsértőnek minősül.

A szolgáltató kizárja a felelősségét az oldalról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmáért, egyúttal felhívja a figyelmet bármely hivatkozott közösségi webhellyel kapcsolatban arra, hogy a felhasználó a weboldalhoz való hozzáféréssel tudomásul veszi és elfogadja a nyilvános hozzáférés kockázatait és annak veszélyét, hogy illetéktelen külső felek módosíthatják a tartalmakat.

A szolgáltató kizárja a felelősségét a tudta, akarata nélkül, önhibáján kívül módosított/módosult dokumentumok, tartalmak tekintetében.

A szolgáltató – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – kizárja minden felelősségét a weboldal hibás működéséből, meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

6. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A szolgáltató a weboldal minimum 99,5%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten.

Az adatok sértetlensége, jogosultalan hozzáférés megakadályozása érdekében a szolgáltató a tőle elvárható gondossággal választja meg a technikai és szervezési intézkedéseket, melyekről további részleteket az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik.

A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, szoftvereinek megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket a böngészésre használt eszköz védelme érdekében.

7. Adatkezelés

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan az Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes tájékoztatást a szolgáltató – EU Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő – adatkezelési tevékenységéről[2], illetve az érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és a jogérvényesítés lehetőségeiről.

8. Kapcsolatfelvétel

A felhasználó a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, valamint a szolgáltatóval (illetve a nevében eljáró személyekkel) szemben a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken közölheti velünk.

Szolgáltató neve: Arokisz Kft.

székhely és levelezési cím: 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.,

e-mail: complespilates@gmail.com  

telefon: 06-70-415-2185

A szolgáltató a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen jelzést, érintetti kérelmet, panaszt megvizsgál és a jogszabályoknak megfelelően igyekszik kezelni.

9. Jogi igények érvényesítése

A szolgáltatás igénybevétele során a felhasználó köteles a jóhiszeműség és tisztességesség követelményének megfelelően eljárni.

A szolgáltató törekszik arra, hogy a felmerülő vitáit peren kívül, költséghatékonyan, tárgyalás útján rendezze.

Amennyiben a tárgyalás során nem sikerül megállapodni, a Felek a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogsérelem esetén érvényesíthető jogi igényekről a weboldal külön menüpontjából elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmaz további tájékoztatást.

10. Vonatkozó jogszabályok

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alább felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadók:


[1] 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése, és 16.§ (1) bekezdés

[2] A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.