Tanítsd a mozgás örömét!

Következő ComplexPilates tanfolyamunk 2024.04.13-án indul!
Jelentkezem!

Adatkezelési tájékoztató

a complexpilates.hu weboldal felhasználói személyes adatainak kezeléséről

I. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

A jelen tájékoztató célja az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR)[1] foglalt előírásoknak megfelelő tájékoztatás nyújtása a www.complexpilates.hu weboldal felhasználói, mint adatkezelésben érintettek részére a személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységről.

Az Adatkezelési Tájékoztató és a Sütitájékoztató a weboldalon a felhasználók által megadott, vagy velük kapcsolatban gyűjtött személyes adatok kezelésére terjed ki. A weboldal használatára vonatkozó felhasználási feltételeket az Általános Felhasználási Feltételek dokumentum szabályozza.

A jelen tájékoztató a honlapon történő közzététel napján lép hatályba. A dokumentum elérhető és letölthető a weboldal e célra rendszeresített menüpontjából, illetve a jelentkezési lapon elhelyezett linken.

Weboldalunk szolgáltatása magyar nyelven Magyarország területére irányul, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan a magyar jog az irányadó.

II. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

A tájékoztatóban használt alapfogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében, illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. §-ban használatos alapfogalmakkal.

III. a Weboldal üzemeltetője/ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: AROKISZ Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Mi, Vállalkozásunk)

Rövid név: AROKISZ Kft.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 1. emelet

Adószám: 11651040215

Cégjegyzékszám: 15 09 065038

Telefon: 06 70/415-2185

E-mail: complexpilates@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: A vállalkozás adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Telefon: +36 1 789-2-789
E-mail: utalas@tarhely.eu

IV. WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

A)    KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

A weboldalon meghirdetett képzésünkre történő jelentkezési szándékot az e célra kialakított jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével jelezheti a felhasználó.

Az űrlapon az adatok megadása elengedhetetlen a képzés iránt érdeklődők részéről, tekintettel arra, hogy a megadott adatokat az érintett kezdeményezése alapján kapcsolatfelvétel és a felnőttképzési szerződés előkészítése céljából kezeljük, mely az adatkezelés jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A weboldalon megadott adatokat a felnőttképzési jogviszony létrejötte esetén a jogviszony megszűnésétől számított 5 év elteltével töröljük. Amennyiben a szerződéskötés elmarad, a felhasználó adatait töröljük az elektronikusan vezetett adatbázisból, kivéve, ha az érintett kifejezetten kéri, hogy a később induló képzéseinkről tájékoztatást adjunk az általa megadott elérhetőségeken.

Az általunk kezelt adatokat harmadik személy részére, illetve harmadik országba nem továbbítjuk. Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt (profilozás) a megadott adatok alapján nem végzünk.

B)    EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy felhasználóink böngészését megkönnyítsük, a megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük. Anélkül, hogy név szerint tudnánk, ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a felhasználói szokásokat illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot felhasználóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket.

A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a felhasználókkal kapcsolatos adatokat.

A vállalkozásunk a weboldalon elhelyezett „sütisáv”, illetve „Sütitájékoztató” elhelyezésével biztosítja, hogy a felhasználók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és rendelkezhessenek a sütik használatáról. 

C)    Elektronikus úton tett nyilatkozatok Adatai

A sütik elfogadása során tett nyilatkozat adatait: a felhasználói user ID-t (álnév), időbélyeget és a távoli gép IP címét, külön adatbázisban tároljuk a hozzájárulás igazolását előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 7. cikk (1) bek.)

V. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban[2] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről és jogairól, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi, személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a complexpilates@gmail.com e-mail címen, vagy a 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114.  címre küldött levélben veheti fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az általunk tárolt személyes adatait és az adatkezeléssel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze és a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

A hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

Amennyiben a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az alábbiakban ismertetett eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Ön által, írásban megjelölt pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Kérelme alapján, indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, illetve az adatkezelés jogellenes volt, továbbá uniós vagy tagállami jogi kötelezettség azokat törölni rendeli. 

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adatbázisainkban hozzájárulás vagy szerződéses jogalap alapján, automatizált módon feldolgozott adatait.

Az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesítjük.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Öntől kapott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével.

A fenti jogokkal kapcsolatban felhívjuk szíves figyelmét, hogy előfordulhat egyes esetekben, hogy az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges. A fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik. Az érintettet megillető jogokról részletesen a GDPR 15-22. cikkei rendelkeznek.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Az adatok megadása előtt és utólagosan is bármikor lehetőség van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon elhelyezett információs sávban kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat a feltüntetett adatfeldolgozókon kívül más cégnek, illetve magánszemélynek, továbbá harmadik személy számára nem továbbítjuk. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

VI. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely biztonságossá teszi az adatbevitelt.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

VII. PANASZKEZELÉS, JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Amennyiben a jelen tájékoztatással kapcsolatban kérdése, kérése, adatkezeléssel kapcsolatos panasza van, kérjük küldje el nekünk a complexpilates@gmail.com e-mail címen, vagy a 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 114. címre.

Megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha azt másként kéri. A kérelmének elutasítása esetén az intézkedés elmaradásának okáról, valamint a hatósági panasztétel, és a bírósági jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatást adunk.

Amennyiben a személyes adatok kezelését illetően jogsérelem következett be, vagy annak veszélye fennáll, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely:http://www.naih.hu/

A személyiségi jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására, melyet jelen tájékoztatóval azonos módon teszünk közzé a weboldalon. Az adatkezelési tájékoztatóban bekövetkezett módosítások nem érintik a korábbi adatkezelési tevékenységünk jogszerűségét.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 13-14. cikkei

[2] Tájékoztatás a GDPR 12-22.,  cikkeinek megfelelően